KBT Psykoterapi

Vi har i dagarna sagt upp vårt avtal med Region Skåne och kan således inte ta emot fler patienter för psykoterapi!

Kognitiv beteendeterapi  enl vårdvalet är en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. KBT betonar vikten av självhjälp och av din egen förmåga att handskas med dina problem.

KBT utförs av legitimerad psykolog hos oss och du kan erbjuds max 25 besök. Tre till fyra månader efter avslutad behandling kallas du till ett uppföljningsbesök.

Inom vårdval psykoterapi behandlas patienter med lättare till medelsvår depression, ångest eller stress. Åldersgräns är  16 år eller äldre.

Remiss skrivs enlig gällande riktlinjer av din vårdcentralsläkare.

Aktuella diagnoser inom vårdval psykoterapi:

F32.0 Lindrig depressiv episod
F32.1 Medelsvår depressiv episod
F40 Fobiska syndrom (inkluderar F40.0 – F40.9)
F41.0 Paniksyndrom
F41.1 Generaliserat ångestsyndrom
F41.9 Ångesttillstånd, ospecificerat
F42 Tvångssyndrom (inkluderar F42.0 – F42.9)
F43.8 Andra specificerade reaktioner på svår stress
F43.9 Reaktion på svår stress, ospecificerat